3. Tragtmetoden

Tragtmetoden er en systematisk analyseværktøj der anvendes til, at udvælge hvilket
marked der vil være mest fordelagtigt for Nordisk slægtsforskning at ekspandere til. Det
vil blive gennemført en makro- og mikroscreening, samt en analyse af marked- og
produktforholdende i de udvalgte lande. (Andersen, 2015)

3.1 Makroscreening

Lande udenfor Norden er vurderet til, at være uinteressante for Nordisk
slægtsforskning dette skyldes, at Nordiske slægtsforskning kun har person- og
slægtsoplysningen på den nordiske befolkning,. Derfor vil der kun ligges vægt på
Sverige, Norge, Island og Finland.
Der er tale om et premium produkt, til en høj pris. BNP pr. indbygger anvendes ikke,
som et kriterium, da alle nordiske lande har en BNP pr. indbygger betydeligt over
verdensgennemsnittet. (Globalis, 2017d)
Det vurderes, at landene skal have en hvis størrelse målt på befolkningen, dette er et
kriterium da en slægt skal være stor nok før den er interessant, at forske i. Jo større en
befolkning desto større er sandsynligheden for, at slægterne i landet er interessante.
Det vurderes, at landet skal have en befolkningsstørrelse på minimum 5 millioner, da
dette er det gennemsnitlige befolkningstal for de nordisk lande.
Samtidigt er det vigtigt, at markederne har en stor procentdel af deres befolkning, som
er over 60 år, disse er Nordisk slægtsforsknings målgruppe og kundesegment i
Danmark. Kravet til adelen af befolkningen sættes til 20%, da dette vurderes til, at være
det nødvendige niveau før markedet er interessant.
Store dele af de resterende landes areal er ubeboet, dette skyldes landendes struktur,
hvilket vil gøre den nuværende forretningsmodel besværlig, at gennemføre. I den
forbindelse vurderes befolkningens urbaniseringsprocent også, at være relevant. Dette

betyder, at sandsynligheden for store dele af slægterne er bosat i byerne er høj, hvilket
gør det nemmere og hurtigere for sælgere, at gennemføre flere besøg. Kravet til
urbanisering sættes til 80%.
Grundet den store teknologiske udvikling forventes det, at internet- og computerbrug
bliver af væsentlig betydning i den fremtidige forretningsmodel. Landende skal derfor
have et hvis kendskab til internet og computere, derfor skal 85/100 have adgang til
internet og computer. Dette vurderes til at være et passende niveau for, at den nye
forretningsmodel kan gennemføres.
Island er det eneste land i norden der ikke opfylder alle krav. Med en befolkning på
337.000 og en procentdel af befolkningen over 60 på 18,7procent.. Island udelukkes
derfor fra videre undersøgelser. De tilbageværende markeder er Sverige, Norge og
Finland. (Globalis, 2017a)

3.2 Produkt- og markedsforhold

Produkt- og markedsforholdet i landende analysers, hvorefter der kan opstilles
screeningskriterier til vurdering af landendes attraktivitet. Under analysen blive
efterspørgselsforhold, udbudsforhold, distributionsforhold, samt promotion- og
medieforhold gennemgået. Forholdende skaber belæg for valg af endelig marked.
3.2.1 Sverige
Efterspørgselsforhold: Efterspørgselsforholdet i Sverige forventes, at ligne det danske.
Der ses en generelt stigende tendens, især hos den ældre del af befolkningen, som søger
forankring. Denne tendens mærkes hos de danske arkiver og slægtsforeninger og
tendens forventes ligeledes, at være stigende i Sverige. (Charlotte Nygaard, 2016)
Desuden ses interessen også i de mange sveske organisationer der arbejder indenfor
området. (Sammenslutning af slægtshistorieske foreninger, 2017) Efterspørgselen og
interessesen for bøger kan endvidere ses i landets forbrug af bøger, som ligger på 204
USD pr. person årligt.
Udbudsforhold: I Sverige findes der flere store konkurrenter, heriblandt Ancestry og
Myheritage, som tilsammen udgør 40% af Europas genalogiske onlinetrafik, hvor
Ancestry alene udgør 32% af denne. Det estimeres, disse markedsandele kan kobles
direkte på Sverige. (Pro Europeana, 2015) Der er ydermere mange hjælpe
organisationer i landet, der støtter op om privat slægtsforskning, disse kan både anses,
som konkurrenter eller samarbejdsmuligheder. (Sammenslutning af slægtshistorieske
foreninger, 2017) Ancestrys tilstedeværelse gør markedet svært, at entrere på grundet
Ancestrys høje anerkendelse i landet.

Distributionsforhold: I Sverige anvender 90,6% af befolkningen internetter(Globalis,
2017f) og 85,8% af befolkningen bor i storbyerne. (Globalis, 2017b) Dette bevidner om
en stor mulig for interaktion med kunden, da distribution og kommunikation i Nordisk
slægtsforskning består af salgsbesøg samt e-mail korrespondancer. Der ses samtidigt
stor interesse i, at samarbejde med tidligere beskrevne organisation og foreninger for,
at skabe større opmærksomhed om Nordisk slægtsforskning.
Promotion og medie forhold: Medierne der skal anvendes i virksomheder, som
Nordisk slægtsforskning skal bestå af foreninger og interesse organisationen. Det er
derfor vigtigt, at disse er at finde landet. I Sverige findes der flere organisationer der
beskæftiger sig med slægtsforskning, som hovedområde. Organisationer på markedet er
blandt andet DIS-Sverige, Blekinge Släktforskarförening, Rötter, Skånes
Släktforskarförbund, med flere. (Sammenslutning af slægtshistorieske foreninger,
2017)
3.2.2 Norge
Efterspørgselsforhold: Efterspørgselsforholdet i Norge forventes ligeledes, at ligne det
danske efterspørgselsforhold. Det stingende interesse, for slægtsforskning blandt
befolkningen forventes, at stige i løbet af de kommende år. (Charlotte Nygaard, 2016)
Samtidigt kan DR1 bekræfte, at over 500.000 danskere fulgte programmet ”ved du,
hvem du er?”, (Susanne Vigsø Grøn, 2013) som fulgte kendte danskere det søger deres
rødder. Det eorventes, at sådan tv koncept vil have samme succes i Norge.
I Norge er der mange foreninger og organisationer der beskæftiger sig med privat
slægtsforskning, herunder DIS-Norge, digitalarkivet, Norsk Slektshistorisk Forening,
med flere. (Sammenslutning af slægtshistorieske foreninger, 2017) Mængden af
foreninger i landet bekræfter ligeledes efterspørgselen for virksomheder, som Nordisk
slægtsforskning.
Udbudsforhold: I Norge findes der på nuværende tidspunkt kun en konkurrent på
markedet, kaldet Myheritage. Denne konkurrent har en markedsandel på 8% af alt
genalogisk onlinetrafik i Europa. Det estimeres, at denne markedsandel kan overføres
til det norske marked. (Pro Europeana, 2015) Markedet er derfor meget lidt berørt, og
hoveddelen af slægtsforskning består af private slægtshistorieker.
Distributionsforhold: Nordisk slægtsforskning distribution og kommunikation består
af online kommunikation i form af e-mails og salgsbesøg. Landets befolkning skal derfor
have et hvis kendskab til computere og internet. I Norge bruger 97% af befolkningen
internettet. (Globalis, 2017f) Samtidigt er det af betydning, at landets befolkning bor i
byområderne, da dette gør salgsbesøgende lettere. I Norge er 81% af befolkningen
bosat i byområder. (Globalis, 2017b)