Den interne situation

Virksomhedens interne situation vil blive analyseret igennem virksomhedens
forretningsmodel, der beskriver virksomhedens nuværende processer, økonomisk
analyse der indeholder analyser af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditet og
likviditet, alt dette skal stille klarhed om Nordisk Slægtsforsknings
investeringsmulighed i fremtidige udvikling. Forretningsmodellen bliver bekrevet ved
hjælp af Alexander Osterwalders Business Model Canvas, som beskriver en
virksomhedens nuværende forretningsmodel ud fra 10 forskellige punkter der
tilsammen udgør virksomhedens forretningsodel, dette giver et billede af
virksomhedens struktur og processer. Nordisk slægtsforsknings vækstrategier
beskrives, da disse kan på påvirke den fremtidige situation i virksomheden. Den interne
analyser bliver sammenfattet i en SW-analyse, der sammenholder virksomhedens
stærke og svage sider
Til udvælgelsen af nyt nordisk marked vil tragtmetoden anvendes, herunder
makroscreening, produktscreening og markedsscreening, som anvendes for at få et
overblik over relevante eksterne faktorer, herunder markeds- og salgspotentiale.
Derudover anvendes General Electric modellen, der giver en struktureret og relevant
udvælgelse af markederne.
Den eksterne situation på det nye marked vil blive analyseret ved hjælp af en PESTanalyse,
som ligger vægt på fire eksterne faktorer, herunder politiske forhold,
økonomiske forhold, sociokulturelle forhold og den teknologiske udvikling i landet.
Disse kan påvirke Nordisk slægtsforsknings tilstedeværelse på markedet.
Branchesituationen analyseres ved hjælp af porters five forces, der beskriver
konkurrencesituation Nordisk slægtsforskning befinder sig i på det nye marked.
Markedsanalyse og valg af segmenter vil blive gennemført ved hjælp af SMP modellen,
derved bliver valg af målgruppe en struktureret og gemmen arbejdet proces.
Indtrængningsstrategien og marketing-mix vil blive udarbejdet ved hjælp af de 4 P’er,
dette giver et overblik over virksomhedens produktstrategi, prisstrategi, promotion
strategi og distribution strategi. Handlingsalternativer bliver opstillet med
udgangspunkt i den interne og eksterne analyse, som er blevet sammenfattet i en SWOT
analyse og en TOWS analyse. Dette giver et godt udgangspunkt for, at opstille
implementeringsforslag, samtidigt giver TOWS-analysen virksomheden løsningsforslag
til virksomhedens udfordringer. Der bliver opstillet en funktions analyse, der beskriver
hvilke aktiviteter Nordisk slægtsforskning og eventuelle samarbejdspartnere skal
varetage.

Nordisk slægtsforsknings aktiviteter på det nye marked, bliver beskrevet ved en
handlingsplan der systematisk uddelegere aktivisterne, samt sætte budget på diverse
aktiviteter.
Der vil bliver gennemført en break-even analyse, der skal bevidne om hvor meget
Nordisk slægtsforskning skal afsætte og omsætte på det givne markedet.
Rapportens interne situation bliver udarbejdet igennem field research, herunder
deltagelse i personalemøde og bestyrelsesmøde, interne dokumenter og igennem dialog
med Nordisk slægtsforsknings ledelse. Den eksterne analyse bliver baseret ud fra desk
research, herunder rapporter fra Marketline, Euromonitor, samt artikler fra branchen
og Google søgninger.
1.3 Afgrænsning:
Opgaven vil kun berøre lande i norden, da Nordisk Slægtsforskning kun har slægtsdata
på befolkningen i nordiske lande; Sverige, Norge, Island og Finland.
Der bliver ikke gennemført field research i det udvalgte land, grundet den geografiske
afstand. Der er søgt om medlemskab i Facebook grupper omhandlende slægtsforskning,
dog uden accept fra gruppens administrator.
2. Intern analyse
Nordisk Slægtsforskning er som tidligere nævnt etableret i 1967, og er førende indenfor
området i Danmark. Virksomheden har aldrig arbejdet med en strategiskplan, hvilket
har betydet en pludselig overhaling af trends og teknologier. I 2015 opkøbte de
nuværende medejere Kim Møller Rasmussen og Lars Holm 40% af virksomheden, med
en klar plan for hvordan virksomheden skulle styres, og hvordan virksomheden skulle
fremstår i de kommende år. Varsomheden er siden 2002 blevet drevet af medejer og
direktør Ole Rasmussen.
2.1 Værdier/Mission/vision
Nordisk slægtsforskning har en grundlæggende værdi i deres arbejde det er, at skabe
familiens eller slægtens egen historie. Dette skyldes ønsket om, at udfylde et tomrum
hos familier der har mistet kontakten for længe siden. Samtidigt får kunderne opfyldt
deres egocentriske behov for, at vide hvor de stammer fra.
Nordisk slægtsforsknings mission er, at skabe kontakt til tabte aner i danske familier og
give deres kunder eksistensberettigelse igennem deres forfædre.