Ekstern analyse

etablering af et partnerskab mellem foreninger og Nordisk slægtsforskning. Der er
ligeledes en lav konkurrence i branchen med kun en stor spiller på markedet, dette
giver Nordisk slægtsforskning et godt udgangspunkt for, at positionere sig på markedet.
Landet har mange internetbrugere hvilket betyder, at kommunikation til målgruppen
vil være lettere, samtidigt ses der et sammenspil mellem dette og Nordisk
slægtsforsknings vækststrategier. Ligeledes er landet meget urbaniseret hvilket
betyder, at kundebesøg kan gøres hurtigere og lettere for Nordisk slægtsforsknings
sælgere.
Som tidligere beskrevet vurderes befolkningstallet ikke, at være en afgørende faktor
mht. salgspotentialet, da denne er begrænset af Nordisk slægtsforsknings nuværende
kapacitet og landet opfylder alle makro kriterier. Hvilket betyder, at alle tre lande har
samme salgspotentiale, dog vil et mindre land også være mindre omkostningsfuldt, at
markedsføre sig i.
At dømme fra General Electric modellen vurderes det ligeledes, at Norge er det mest
interessante marked, at entrerer på for Nordisk slægtsforskning. Dette skyldes landets
store forbrug af bøger samt interessen for slægtsforskning og genealogi.
Norge vælges dermed, som fremtidigt marked for Nordisk slægtsforskning, den videre
proces vil blive analyseret, dokumenteret og beskrevet i rapportens følgende afsnit.

4. Ekstern analyse

Den eksterne analyse vil beskrive hvilke upåvirkelige forhold Nordisk slægtsforskning
skal tage hensyn til ved ekspansion til det norske marked.
4.1. PEST analyse
I den følgende analyse gennemgås makroforhold der har betydning for Nordisk
slægtsforsknings i Norge.
4.1.1 Politiske forhold
Norge er højt placeret på verdens bankes ”Doing business” indeks, grunden til den høje
placering skyldes blandt andet den korte tid det tager, at oprette en virksomhed i
landet, dette indeks ligger på 4,7 dage hvorimod gennemsnittet er 8,3 dage.
(Marketline, 2016) Samtidigt har regeringen etableret meget fordelagtige
handelsbetingelser for fremmede virksomheder og investorer, dette skyldes den
europæiske frihandelsaftale. Dog er dette kun mulig grundet landets høje skatte sats på
38,7% og en skattesats på 25% for virksomheder, derved kan landets skattesystem
sammenlignes meget med det danske. (Marketline, 2016)

4.1.2 Økonomiske og demografiske forhold
Norge er et rigt land og har en af de højeste BNP pr. indbygger i verden, grundet deres
olie og gas, hvilket betyder, at landets befolkning har et højt privatforbrug på 28.850$
USD i 2016, som er betydeligt højere end nabolandene. (Euromonitor, 2016)
Samtidigt har de internationale olie og gaspriser også stor betydning for landets
samlede økonomi, da denne sektor står for 33.1 milliard USD af landets indtægter.
Landet påvirkning af de faldende internationale oliepriser, ses blandt andet på faldet i
betalingsbalancen, som i 2014 var 11,94 og faldt til 8,72 i 2015.
Landets høje forbrug kommer også til udtryk i deres årlige forbrug af bøger, som er på
550 USD og hele 210 USD højere end Danmarks. (Euromonitor, 2016)
Den største trussel i den norske økonomi, er den store mangel på arbejdskraft på
markedet. Der var i 2015 over 57.500 ledige stillinger. Den store mangel på arbejdskraft
skyldes tilldels landets høje andel af ældre, som kun er voksende. Ydermere skyldes
manglen på arbejdskraft også landets lave befolkningsvækst.
Manglen på arbejdskraft, spiller samtidigt en vigtig rolle når det kommer til
lønomkostninger. Den lave ledighed gør, at virksomhederne konkurrerer på løn når det
gælder ansættelse af nye medarbejdere, dette kan resultere overbetalte medarbejdere.
(Marketline, 2016)
Samtidigt ses der en stor urbanisering i landet, hele 80,5% af befolkningen befinder sig i
byområder og dette tal forventes at stige. (Globalis, 2017b) Adelen af beboerne i de 5
største byer udgjorde i 2016, 33% af landets samlede befolkning. (Statistisk
sentralbyrå, 2016)
4.1.3 Social og kulturelle forhold
Den norske befolkning har en meget høj levestandard og har generelt en god fordeling
mellem arbejde og privatliv. Dette skyldes deres socialistiske politikere, der har fået
gennemført tiltag der gør arbejdslivet mere attraktivt. (Marketline 2017)Dette ses
blandt andet også i OECD’s bedre liv indeks, at Norge en af de mest tilfredse
befolkningsgrupper kun overgået af Schweiz. Samtidigt ses det, at kun 2,8% af den
norske befolkning har regulært overarbejde, mens dette tal ligger på 11,3% i USA.
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017)
Samtidigt står Norge, som alle europæiske lande overfor problemet med stigende antal
flygtninge, herunder frygten for terror og krig.

4.1.4 Teknologiske forhold

I Norge er andelen af computere pr. Indbygger højere end de fleste europæiske lande,
der er 39 computere i brug pr. 100 indbygger, samtidigt bruger 97 ud af 100 internettet.
Dette bevidner i at landet er komfortable med brugen af computere og følger med i den
internationale teknologiudvikling. (Globalis, 2017c)
Denne generelle teknologiske udvikling i landet befinder sig i olie og gas sektoren. Her
er fokus både, at bidrage til økonomisk vækst i landet, men også bæredygtighed og miljø
for, at imødekomme problemet med overbefolkning både nationalt og internationalt.
Samtidigt har landet oplevet en drastisk stigning i udledningen af drivhusgasser, som er
steget med 15% siden 1990. (Marketline, 2016) Fokus på miljøet er derfor blevet mere
relevant de seneste år.

4.2 Branche analyse

Analysen af genealogi og slægtsforsknings branchen gennemføres ved hjælp af porters
five forces, hvor de 5 faktorer er konkurrencesituationen i branchen, truslen fra nye
udbyder, købernes forhandlingsstyrke, konkurrencen fra substituerende produkter,
samt leverandørens forhandlingsstyrke. De forskellige faktorer rangeres fra 1-5, hvor 5
udgør den største trussel.
4.2.1 Konkurrencesituationen i branchen: 3
Først skal konkurrence situationen i branchen analyseres. Der findes ikke en lignede
konkurrent på det norske marked, der findes dog mange foreningen og forummer der
står til rådighed ved privat slægtsforskning. Disse foreninger samler data fra kirkebøger
og anetavler, de sælger ikke decideret forskning af en persons slægt. Under disse
foreninger findes DIS-Norge, SSF og Norsk Slektshistorisk forening (NSF). Der er
desuden en stor online konkurrent, kaldet MyHeritage. Dog kræver denne også, at
kunden har kendskab til sin familie og ønsker, at udføre store dele af slægtsarbejdet
selv. Denne platform gør det ikke mulig, at får en fysisk bog med sin slægt.
Der forekommer bred konkurrence på markedet, hvor produkterne dækker det samme
behov hos kunderne, dog i forskellig grad afhængig af kundens interesse. Branchen kan
betragtes som differentieret oligopol, da foreninger og forummer kan være behjælpelige
hos kunderne der selv ønsker at lave slægtsforskning. Hvor MyHeritage er et online
værktøj med en stor database indenfor genealogi, som giver kunder en godt
udgangspunkt til deres slægtsforskning, hvis man er villig til at betale et årligt bidrag på
2.120 kr. (MyHeritage, 2017)
Derudover findes der også mange offline alternativer, som kan være behjælpelig med
slægtsforskning. Dog betyder dette, at kunden skal stå for alt forskning af sin slægt,
hvilket er en meget tidskrævende proces.