Marketingmix

7.
For at ramme forbrugerne på de norske marked, skal Nordisk slægtsforskning anvende
en differentieret parameterstrategi hvilket betyder, at de kan præcisere deres
markedsføring mod den valgte målgruppe. På den måde opnås virksomhedens ønskede
brandværdi på det nye marked.
7.1 indtrængningsstrategi (place)
Det er yderest vigtigt, at Nordisk slægtsforskning vælger den rette
indtrængningsstrategi, da denne kan være en afgørende faktor når det gælder, at få
succes på markedet. Den rigtige indtrængningsstrategi vil udnytte de
konkurrencemæssige fordele virksomheden har på markedet.
7.1.1 Interne faktorer
Nordisk slægtsforskning har ikke tidligere været etableret på udenlandske markeder,
derfor har virksomheden ingen erfaring indenfor området. Dog har de nye medejere,

megen eksporterfaring og norske talefærdigheder hvilket betyder, at Nordisk
slægtsforskning har et udmærket udgangspunkt når der skal eksporteres til der norske
marked. Virksomheden har samtidigt forbedret deres økonomiske situation betydeligt
fra foregående regnskabsår, og dermed også udvidet deres investeringskapital. Nordisk
slægtsforskning er ikke en stor organisation og har tidligere haft problemer med, at
anskaffe og fastholde kompetente medarbejdere.
7.1.2 Eksterne faktorer
Miljøafstanden fra det danske marked til det norske anses ikke for, at være af stor
betydning. Den danske og norske kultur har mange ligheder, det gælder både sprog,
kultur og klima. Norge er et rigt land og har et høj BNP pr. indbygger på hele 75.000
USD, hvilket er 50% mere end i Danmark. Der ses også et stor overskud i
betalingsbalancen hvilket er positivt, da dette indikere landets villighed til, at importere
produkter fra ulandet. (Trading Economics, 2017)
Norges politiske forhold er i store træk identiske når det kommer til, at drive
virksomhed. Hvilket også betyder, at der ikke er nogle politiske barriere der forhindre
Nordisk slægtsforskning i, at udføre deres arbejde.
Der er i øjeblikket kun en konkurrent på markedet dog forventes det, at en ny
konkurrent vil etablere sig på det norske marked i den nærmeste fremtid. Der findes,
som tidligere nævnt flere organisationer og foreninger disse anses ikke for, at være
decideret konkurrenter, men nærmere potentielle samarbejdspartnere.
Der forventes en stigning af Nordisk slægtsforsknings målgruppe frem imod 2020.
Antallet af late-lifers vil stige fra 21,7% till 22,7% af befolkningen.
7.1.3 Fastlæggelse af kundesegment
I dette afsnit vil der blive henvist til tidligere afsnit, omhandlende segmentering og
målgruppevalg. Der vil ikke blive tilføjet yderligere i dette afsnit.
7.1.4 Krav og ønsker til distributionskanalen
Distribution skal, som udgangspunkt bestå af egne kørende sælgere i landet. Dette gør,
at Nordisk slægtsforskning kan kontrollere deres brand og samtidigt være tæt på
kunden og skabe gode relationer. Der ønskes dog at skabe et samarbejde med Norges
mange slægtsforsknings organisationer, kravene til disse bliver beskrevet sidst i dette
afsnit.
Den nuværende forretningsmodel er analog og langsommelig, derfor er der planlagt
udvikling af en digitalplatform der kan gøre denne proces hurtigere og mindre
omkostningsfuld for Nordisk slægtsforskning. Som det står beskrevet tidligere i
rapporten er denne proces er kun lige igangsat og forventes, at være klar til lancering
indenfor de kommende år.

De krav der stilles til eventuelle samarbejdspartnere er, at de markedsfører Nordisk
slægtsforskning overfor deres kunder og medlemmer via deres hjemmeside og
nyhedsbreve. Samtidig stilles der krav til vidensdeling for, at kunne skabe de bedste
produkter til forbrugerne. Der stilles ydermere krav til kvaliteten af
samarbejdspartnernes arbejde, herunder trykning af bog, korrekthed af forskning og
kundeservice.

omhandlende slægtsforskning og processen i denne, dermed har partnerne
komplementære produkter der måske kan skabe mersalg. Samtidigt forventes det, at
foreningerne vil markedsføre Nordisk slægtsforskning for deres medlemmer, samtidigt
præsentere Nordisk slægtsforskning DIS-Norge og øvrige for deres kunder. (DIS-Norge,
2017c)
Mødebookning skal outsources, så Nordisk slægtsforsknings sælgere kan fokusere på
salget og lade anden kilde varetage deres mødebookning. Her skal der skabes et
samarbejde med et af landets telemarketingsbureauer, der kan udførearbejdet præcist
og professionelt.
Der er i forvejen etableret et samarbejde med et bogtrykkeri, som på nuværende
tidspunkt trykker Nordisk slægtsforsknings slægtsbøger. Denne samarbejdspartner kan
udføre arbejdet i den kvalitet, som virksomheden ønsker. Der findes mange
bogtrykkerier i Danmark og Norge, hvis det nuværende trykkeri ikke kan varetage
processen i den ønsket kvalitet kan trykkeriet udskiftes.
7.1.8 Valg af distributionsform
Den distributionsform der ses mest fordelagtig, at anvende på den norske marked er
direkte eksport, hvor der etableres en strategisk alliance mellem Nordisk
slægtsforskning og DIS-Norge. Samarbejdet vil betyde et bedre produkt for begge
organisationer og et mere udføreligt arbejde. Der skal samarbejdes om markedsføring
af begge organisationer, dette vil give en hurtigere ekspansion på det norske marked.
Ydermere skal samarbejdet bygge på identificering af nye kunder eller medlemmer,
dette skal udleves igennem vidensdeling og spredning af information på
organisationernes hjemmeside samt nyhedsbreve. Det forventes, at
samarbejdsparterne udfører kvalitetssikker kundeservice, da dette er essentielt for et
så personligt produkt.
Der skal derudover anvendes indirekte eksport med en underleverandøraftale.
Underleverandøren er det danske bogtrykkeri, der producere Nordisk slægtsforsknings
bøger i Danmark. Det vurderes, at trykkeriet har stor nok kapacitet til, at producere
slægtsbøger til både det danske og norske marked.
8.2 Produkt
Produktet er en virksomheds eksistensberettigelse det er derfor vigtigt, at
virksomheden ved hvad de sælger til målgruppen. I følgende afsnit vil Nordisk
slægtsforsknings produktkoncept blive analyseret. Under denne analyse vil der
samtidigt lægges fokus på Nordisk slægtsforsknings fremtidige produkt, som er
beskrevet under afsnittet om vækststrategier.

8.2.1 Produktkoncept og serviceydelse
Nordisk slægtsforskning sælger på nuværende tidpunkt et fysisk produkt, i fremtiden
vil der være tale om et fysisk produkt med tilhørende digital tillægsydelse. Det
nuværende produkt er en slægtsbog, der indeholder alle slægtens medlemmer siden
1800- tallet. Der er oplysninger på alle medlemmerne der er nævnt i bogen, heriblandt
fødselsår, dødsår, uddannelse og skolegang. Bogens medlemmer har alle haft mulighed
for, at fortælle deres egen beretning igennem besøg af Nordisk slægtsforsknings sælger,
samt udførelse af spørgeskema. Slægtsmedlemmerne udfører selv korrektur af
redaktørenes arbejder, derved opnås næsten 100 procent korrekte informationer.
Bogen markedsføres, som en slægts egen historie med billeder og illustrationer der
viser hvor slægten stammer fra. Bogen er meget personificeret, hvilket også betyder, at
bogen har stor affektionsværdi hos dens købere.
Det nye digitale produkt, der bliver lanceret i fremtiden vil være en digital interaktions
platform, der skal understøtte købet af den fysiske slægtsbog, samt være en billigere
løsning for forbrugeren. Platformen skal give slægtens medlemmer mulighed for, at
rette, tilføje og slette indsamlet persondata. Samtidigt skal platformen muliggøre, at
hele slægten kan kommunikere på tværs af familierne. Dette gør, at slægtsbogen
konstant bliver opdateret og udvidet med det nyeste indhold, hvilket skaber en
konstant interessere for forbrugeren. Ved introduktion, vil denne platform blive
markedsført overfor forbrugeren, under besøg og i eftersalgsprocessen.
8.2.2 Produktdimensioner
Produkterne opdeles i to kategorier, en fysisk slægtsbog og en digital slægtsbog.
Kerneydelserne for begge produkter er familiehistorie, da indholdet af begge produkter
principielt er det samme, men præsenteres på vidt forskellige måder. Basisproduktet
for den fysiske slægtsbog er en bog, hvor den digitale version er en online
interaktionsplatform. Forskellen er som udgangspunkt, at forbrugeren har mulighed
for, at påvirke fortællingerne i højere grad ved det online produkt. Det forventede
produkt er det samme for de to dimensioner. Om forbrugeren køber det fysiske, eller
det digitale produkt, er det forventede produkt en fuldkommen og korrekt fortælling
om deres slægt og familie.
Det udvidede produkt er det der differentier sig mest ved de to produkter, det fysiske
produkt giver kun forbrugeren mulighed for, at se de trykte billeder og illustrationer,
samt læsning af de slægtsmedlemmer der er født på givne tidpunkt. Det digitale
produkt, giver slægten mulighed for, at tilføje, ændre og slette indhold, herunder
tilføjelse af nye billeder der dukker op blandt familien. Derudover fungere det digitale
produkt, som en kommunikationsværktøj der giver slægten mulighed for, at samarbejde
om tilblivelsen af bogen.

8.2.3 Kvalitetsniveau
Kvalitet er essentielt for Nordisk slægtsforsknings produkter, da produktet i princippet
kan udarbejdes af alle er det vigtigt, at forbrugeren får hvad de betaler for. Kvalitet i et
nicheprodukt som en slægtsbog, skal findes i det udførlige arbejde virksomheden laver.
Der ligges stor vægt på, at alle slægtens medlemmer har haft muligheden for, at fortælle
deres historie, så det færdige produkt bliver så korrekt som muligt.
Udover det store fokus på produktets indholdsmæssige kvalitet, der ligges også stor
vægt på måden bogen bliver præsenteret. Den fysiske bog bliver håndindbundet og
leveret i en håndskåret trækasse, derved skabes en hvis præsentationsmæssig kvalitet
også. Når det komme til det digitale produkt er det vigtigt, at platformen er responsiv,
godt designet og let, at arbejde med. Samtidigt skal der være konstant service på
sådanne platforme for, at undgå fejl og mangler.
8.2.4 Emballage
Emballagen for det fysiske produkt kan opdeles i 2 kategorier, funktionelle egenskaber
og salgsmæssige egenskaber. Ved køb af en slægtsbog, fremsendes bogen i en håndlavet
og indgraveret trækasse, dette er både for at beskytte bogen fra både lys, skader, fragt
og som opbevaring for kunden. Selve bogen er håndindbundet og er af hårdt og solidt
materiale, hvilket betyder, at indholdet er stærk beskyttet. Bogen kan indbindes i sort,

Emballagen har et flot udtryk som betyder, at forbrugeren kan have den stående
fremme i sin stue, så den betragtes som en pyntegenstand når den ikke er i brug.
Det digitale produkts emballage betragtes, som platformens design og udformning.
Platformen skal have samme professionelle design, som bogen, der samtidigt skal være
hurtigt, funktionelt og let anvendeligt.
8.2.5 Oplevelsesøkonomi
Det nationale samt internationale samfund befinder sig i øjeblikket i toppe af Maslows
behovspyramide, hvor selvrealisering og erkendelse er i højsædet. Især de rige
nordeuropæiske landes befolkning ønsker dette, som et tillægsprodukt ved køb at
materielle produkter. Nordisk slægtsforskning opfylder dette behov igennem
selvrealisering, da en slægtsbog betragtes som en families egen historie. Behovet bliver
dækket igennem fortællinger og data om forbrugerens forfædre, der kan forklare
forbrugerens ønsker, drømme, reaktioner osv.
Samtidigt betragtes slægtsbogen for mange, som en monument der foreviger deres
eksistens. Derved bruges produktet, som arvestykke til en kommende genration der har
samme ønsker og behov, som da bogen blev til.
8.2.6 Produktstrategi
Den mest fordelagtige produktstrategi for Nordisk slægtsforskning, vil være en
standardiseret produktstrategi. Produktsortimentet skal være det samme på alle
markeder, dette skyldes blandt andet markedets homogenitet hvilket betyder, at
slægtsforskning bliver forstået på samme måde på alle markeder. Der skal etableres et
hovedkontor på alle fremtidige markeder og ansættes sælgere, disse skal indsamle og
behandle information med samme metode. Nordisk slægtsforskning ser kun potentiale
i, at udvide forretningen til de øvrige nordiske lande hvilke betyder, at der ses en
standardiseret lovgivning på alle markederne.
En standardiseret produktstrategi giver samtidigt en økonomiske driftsfordel, hvor
både bogen i tryk format, hjemmesiden og fremtidige digitale platform beholder deres
design og kun differentiere sig på sprog. Den valgte strategi har en vigtig
ressourcemæssigt fordel og er passende til en virksomhed, som Nordisk
slægtsforskning.