Partnere og omkostninger

fra i skat og er derfor i hovedtræk ikke en omkostning for Nordisk slægtsforskning,
samtidigt er sælgere fuldkommen provisionslønnet hvilket betyder, at en sælger der
ikke sælger, ikke giver omkostninger, men blot mistet salg. Dette betyder også, at flere
sælgere kun vil gøre processen hurtigere og ikke mere omkostningstung.
2.2.9 Partnere
Nordisk slægtsforskning arbejder sammen med et bogtrykkeri, som står for trykning og
indbindingen af den færdige slægtsbog. Derudover er der en tysk tømmer der
producerer trækasser og indgraverer dem, disse fungerer som tilkøb til kunderne for at
beskytte deres slægtsbog.
2.2.10 Omkostninger
Omkostningerne ved tilblivelsen af en slægtsbog befinder sig ved lønomkostningerne,
da alle sælgere er provisionslønnet og får 30% af salget. De øvrige variable
omkostninger reduceres ved større oplæg.

2.3 Vækststrategier

Nordisk slægtsforskning har et ønske om vækst igennem intensivering.
Intensiveringsstrategien bliver gennemført ved markedsudvikling og produktudvikling.
Markedsudviklingen vil blive gennemgået i denne rapport, hvor markedsudvikling skal
forstås, som en geografisk ekspansion, altså et nyt marked, formodentligt med det
samme målgruppesegment.
Produktudvikling er en nystartet proces hos Nordisk slægtsforskning, virksomhedens
bestyrelse er i samarbejde med en universitetsstuderende påbegyndt en
digitaliseringsproces. Denne digitaliseringsproces skal både implementeres internt hos
virksomhedens medarbejdere og eksternt til forbrugeren.
Den interne udvikling skal gøre tilblivelsen af en slægtsbog hurtigere og lettere for
virksomheden. Den eksterne udvikling der bliver set af forbrugeren er en onlineløsning,
som skal kombinere den fysiske slægtsbog og skabe interaktion mellem slægtens
medlemmer. Den nye digitale platform skal muliggøre en konstant udvidelse af
slægtsbogen, med hjælp fra forbrugeren selv. Platformen vil gøre hele tilblivelsen, samt
opdatering af en slægtsbog betydeligt billigere, da den største omkostning findes i
lønudgifter.
Produktudviklingsprocessen er kun lige igangsat og befinder sig i startup fasen. Der kan
ikke sættes en dato for det færdige produkt dog forventes processen, at være færdig
inden for den nærmeste fremtid. (Bilag 3)

2.4 Økonomisk analyse

Den økonomiske analyse indeholder en gennemgang af Nordisk slægtsforsknings
rentabilitet, indtjeningsevne, samt analyse af soliditet og likviditet. (Nordisk
slægtsforskning, 2015b)
2.4.1 Rentabilitetsanalyse
Rentabiliteten i en virksomhed, bevidner om hvor god virksomheden er til at forrente
dens investerede kapital, altså aktiverne. Herunder fokuseres på 3 nøgletal som er
afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. (Morten
Dalbøge, 2016)
Nordisk slægtsforsknings afkastningsgrad er steget fra 0,024 i 2014 til 0,053 i 2015.
Denne stigning er positiv, hvilket betyder, at virksomheden er blevet bedre til at skabe
afkast af deres investerede kapital. Denne stigning betyder også, at virksomhedens
afkastningsgrad overstiger alternativforretningen plus risikotillægget på ca. 5%.
Ændreingen i afkastningsgraden skal findes i overskudsgraden, samt aktivernes
omsætningshastighed. Overskudsgraden er blevet fordoblet i 2015, fra 0,02 til 0,04.
Dette betyder at virksomheden nu tjener 4 kr. i resultat før renter pr. 100 omsatte
krone, hvor de før kun tjente 2 kr. denne stigning kan kun forstås positivt.
Aktivernes omsætningshastighed er ligeledes steget, fra 1,19 til 1,36. Virksomheden er
dermed blevet bedre til, at udnytte aktiverne til at skabe omsætning. Igen er stigningen
positiv og betyder, at virksomhedens omsætning er blevet 1,36 gange større end det
investerede kapital. (Morten Dalbøge, 2016)

2.4.2 Indtjeningsevne

Indtjeningsevnen beskriver virksomhedens evne til, at tjene penge, altså hvor god
virksomheden er til, at tilpasse deres omkostninger til deres omsætning. Herunder
indgår dækningsgrad, kapacitetsgrad, nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin.
Dækningsgraden er stort set uændret fra 2014 til 2015 og ligger på 80%. Dette skyldes,
at Nordisk slægtsforskning ikke har særligt store omkostninger på råvarer og eksterne
hjælpemidler, da største delen af deres omkostninger går til personaleomkostninger.
Der er sket en lille stigning i kapacitetsgraden, som er steget fra 1,03 til 1,05 i 2015.
Nøgletallet fortæller hvor mange gange bruttoresultatet er større end
kapacitetsomkostningerne. Al stigning i dette nøgletal er positivt, så længe
kapacitetsgraden er over 1, ellers køre virksomheden med underskud.
Nulpunktsomsætningen beskriver hvor lille omsætningen må være, før den lige netop
dækker omkostningerne. Her ses en stigning, hvilket er meget naturligt i sådanne

virksomheder. Øget omsætning betyder øget lønomkostninger, og dermed en stigning i
nulpunktsomsætningen. Virksomheden skulle i 2015 som minimum omsætte for
2.730.140 kr.
Sikkerhedsmarginen bevidner om hvor meget omsætningen må falde, før Nordisk
slægtsforsknings omsætning rammer nulpunktsomsætningen. Dette tal er steget fra
0,03 til 0,05, hvilket betyder at omsætningen maksimalt må falde med 5%. (Morten
Dalbøge, 2016)
2.4.3 Soliditet og likviditet
Soliditet betyder hvor god virksomheden er til at modstå tab. Der ses en lille stigning i
soliditetsgraden hos Nordisk slægtsforskning. Der er sket en stigning fra 0,25 til 0,28 i
2015. Det betyder at 28% af virksomhedens aktiver består af deres egenkapital. En
soliditetsgrad på 28% er tilfredsstillende, dog ses der gerne fortsat vækst i dette
nøgletal.
Likviditet i en virksomhed bevidner om hvor hvidt virksomheden er i stand til, at betale
sin gæld når den forfalder. Likviditeten kan deles op i nu og her betaling, hvor
varelageret ikke indgår og betaling på længere sigt hvor varelager indgår.
Det ses at likviditetsgrad 1 er steget fra 88% til 99%, denne stigning er meget positiv.
Dog er likviditetsgrad 1 ikke tilfredsstillende, da denne skal være over 100, ellers kan
virksomheden ikke betale sin gæld nu og her.
Tværtimod er likviditetsgrad 2, som indeholder varelager positiv og er steget fra 118 til
138 i 2015. Dette betyder, at Nordisk slægtsforskning har en god mulighed for, at betale
deres gæld på lang sigt. (Morten Dalbøge, 2016)
2.5 SW analyse
SW-analysen sammenholder Nordisk slægtsforsknings intern styrker og svagheder, som
tidligere er blevet beskrevet, samt information fra direktør og ejere. Dette giver et
komplet billede af situationen i virksomheden.