Promotion og medie forhold:

I Norge vil det være fordelagtigt, at samarbejde med tidligere nævnte organisationer og
foreninger, for at skabe et bedre produkt.

Promotion og medie forhold: Nordisk slægtsforskning skal have mulighed for, at
promovere sig på medier, som beskæftiger sig med komplementereprodukter. Der skal
skabet et samarbejde med landets mange interesseorganisationer, derved er der
mulighed for, at skabe opmærksomhed om samarbejdet hos foreningernes medlemmer,
samt Nordisk slægtsforskning kunder.

3.2.3 Finland

Efterspørgselsforhold: Det finske marked forventes, at have den samme interesse for
slægtsforskning, som Danmark, Norge og Sverige. Der ses dermed en stigende tendens
indenfor området, især i den private sektor. Interessen bunder i ønsket om, at finde sine
rødder og realisere behovet for, at vide hvor man stammer fra. I Finland findes der
ligeledes en gruppe organisationer indenfor slægtsforskning, deriblandt Genealogiska
Samfundet i Finland og G-Gruppens, Vägvisare för forskare på Finland. Det ses dog ikke
samme mængde af foreninger, som i Sverige og Norge. (Sammenslutning af
slægtshistorieske foreninger, 2017) Den lave tilstedeværelse af interesse organisationer
ses, som en udfordring.
Udbudsforhold: I Finland findes der kun en lignede virksomhed, som også er nævnt i
analysen af Norge og Sverige, kaldet MyHeritage. MyHeritage står, som tidligere nævnt
for 8% af onlinetrafikken indenfor slægtsforskning og det estimeres ligeledes at denne
procentsats kan videreføres til landet. Der ses derfor ikke en betydelig konkurrence i
landet.
Distributionsforhold: 92,7% af den finske befolkning er brugere af internettet, hvilket
betyder det har et godt kendskab til den digitale verden.(Globalis, 2017f) Mere end 84%
af landet befolkning er beboet i byområderne, dermed gøres muligheden for salgsbesøg
nemmere og hurtigere. (Globalis, 2017b) Der ses en høj urbaniseringsgrad, samt brug af
internet i Finland, hvilker gør landet attraktiv.
Distribution skal ligeledes forgår igennem de 2 tidligere nævnte foreninger.
Promotion og medie forhold: Alt reklame skal foregår på Nordisk slægtsforskning
egne medier, samt samarbejdspartneres medier. Der er derfor vigtigt med store
organisationer, med mange medlemmer. I Finland findes der to væsentlige foreninger,
som er nævnt i tidligere afsnit. Disse skal reklamere for samarbejdet med Nordisk
slægtsforskning til deres medlemmer via. nyhedsbreve og online reklamer og artikler.

3.3 Produkt- og markedsscreening

Produkt- og markedsscreeningen stiller krav til markedsforholdene på det svenske,
norske og finske marked.
Der stilles krav til konkurrencesituationen i de enkelte lande, da det er vigtigt, at
konkurrencen er stabil og ikke er for hård. En for hård konkurrence vil betyde for
mange omkostninger til markedsføring for, at opnå en vis markedsandel. Der må derfor
max være 4 store konkurrenter, hertil tælles onlineløsninger også. Konkurrenter på
markedet er MyHeritage, som operer på alle tilbageværende markeder og Ancestry, som
kun er oprettet i Sverige. (Pro Europeana, 2015)
Der skal være et hvis forbrug af bøger i landende det vurderes, at landendes befolkning
som minimum skal bruge 240 USD om året på bøger, da dette er svarende til det danske
forbrug. Norges befolkning bruger 550 USD årligt på bøger og magasiner, Sveriges
bruger 204 USD årligt på bøger og Finlands 270 USD årligt. Dog vil dette kriterium ikke
udelukke Sverige grundet deres høje interesse for slægtsforskning. (Bilag 4)
Det er vigtig med medier hvori Nordisk slægtsforskning kan markedsføre sig. Der stilles
krav til medierne i landende, det er vigtigt med foreninger og medier der i forvejen
berører genealogi. Dette vil muliggøre markedsføring til en relevant målgruppe, og vil
skabe bevidsthed om Nordisk slægtsforskning. Dette bruges også til, at vurdere den
generelle interesse for genealogi i landet. Slægt og data (DIS) foreningen og genealogi,
som er international webside, findes både i Norge og Sverige.(DIS-Norge, 2017a) (DISSverige,
2017) Ydermere findes Arkiveret, som indeholder store databaser og norsk
slægtshistorisk forening, disse befinder sig kun i Norge. I Finland findes g-gruppen og
det genealogiske samfund.
Sammenslutningen af slægtshistorieske foreninger har på sin hjemmeside en liste over
foreninger og organisationer i henholdsvis Norge, Sverige og Finland. (Sammenslutning
af slægtshistorieske foreninger, 2017)
Sverige, Norge og Finland vurderes til, at opfylde de overstående kriterier.
3.4 General Electric model
Til at udvælge det marked der giver Nordisk slægtsforskning de bedste muligheder for
udvidelse af forretningen, anvendes General Eletric modellen. Makrokriterierne der
bruges til at vurdere de resterende landes attraktivitet er; andel af befolkning over 60,
urbanisering i landet, forbrug af bøger pr. Indbygger og interesse for genealogi i landet.
Til vurdering af virksomhedens konkurrenceevne bruges følgende parametre;
mængden af distributionskanaler, i form af genealogiske interesseforeninger der kan
anvendes til markedsføring af Nordisk slægtsforskning, samt antal konkurrenter i

3.5 Markedspotentiale og salgspotentiale
Nordisk slægtsforskning har udgivet 522 slægtsbøger siden 1969, (Nordisk
Slægtsforskning, 2017a) hvilket er ca. 11 Bøger årligt. Det vurderes, at samme mængde
bøger kan udgives og afsættes årligt i både Sverige, Norge og Finland, da Nordisk
slægtsforskning er begrænset af deres nuværende kapacitet og ikke antallet af kunder
eller befolkningstal, så længe befolkningstallet opfylder kriteriet på fem millioner. Der
er gennemsnitligt 500 medlemmer i en slægt, og ud af disse 500 medlemmer er den
gennemsnitlige salgsprocent 10% til en pris på 6.995 kr. Det årlige salgspotentialet i alle
3 lande er:
11 ∗ 50 = 550 !ø!”#
550 !ø!”# ∗ 6995 !” = 3.847.250 !”
Salgspotentialet vil forventes, at stige proportional med væksten i Nordisk
slægtsforskning.
3.6 Udvælgelse af nyt marked
Ud fra makro- og markedsscreeningen ses det, at Norge er det mest fordelagtige land at
ekspandere til. Dette skyldes blandt andet landets mange interesseorganisationer, der
bevidner om befolkningens interesse for slægtsforskning, og giver mulighed for